Wznowienie postępowania spadkowego możliwe jest w sytuacji wydania kilku prawomocnych postanowień stwierdzających nabycie spadku po tym samym spadkobiercy

ikonka druku

10-07-2012

Istnienie dwóch lub więcej prawomocnych postanowień stwierdzających nabycie spadku po tym samym spadkodawcy uzasadnia wznowienie postępowania. Podstawą prawną jest art. 403 § 2 kodeksu postępowania cywilnego (w zw. z art. 13 § 2 lub art. 524 § 2 k.p.c.), a więc ogólna podstawa do wznowienia postępowania cywilnego. To wczorajsza odpowiedź siedmioosobowego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego na pytanie prawne RPO, której SN nadał moc zasady prawnej.

 

W orzecznictwie SN rysowały się do tej pory rozbieżne stanowiska co do trybu, w jakim należy wyeliminować nieprawidłowość polegającą na istnieniu kilku prawomocnych postanowień stwierdzających nabycie spadku po tej samej osobie.

 

Według pierwszego należy wznowić postępowanie na podstawie art. 403 § 2 k.p.c. Tak więc w razie wznowienia ze względu na późniejsze wykrycie prawomocnego wyroku dotyczącego tego samego stosunku prawnego sąd ma obowiązek zbadać nie tylko zaskarżony wyrok, ale także inne wyroki dotyczące tej samej sprawy.

 

Odmienne stanowisko wskazywało z kolei, iż właściwym sposobem usunięcia takiej nieprawidłowości jest wszczęcie postępowania w trybie art. 679 k.p.c.
Mówi on, że dowód, iż osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest spadkobiercą lub jej udział w spadku jest inny, może być przeprowadzony tylko w postępowaniu o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku.

 

RPO skłaniał się ku drugiemu z tych rozwiązań. Podkreślił jednak, że każdy wybór SN będzie lepszy od obecnej sytuacji, gdyż chodzi o jednoznaczne rozstrzygnięcie poruszonej tu kwestii, które pozwoli usunąć stan niepewności co do wyboru właściwego środka.

 

Sygnatura akt: III CZP 81/11